شنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۴

شاهکار تازه هابل: سحابی بومرنگ

اين سحابي بازتابي از گاز و غبار مانند دو مخروط قرينه نسبت به هم است که از ستاره مرکزي خود پرتاب شده اند . طي 1500 سال گذشته نزديک به 5/1 برابر جرم خورشيد را ستاره مرکزي اين سحابي از دست داده است . نام اين سحابي برگرفته از ساختار متقارن آن همان طور که با تلسکوپ هاي زميني ديده مي شود است . اما تصوير واضح هابل از آن توانست ساختار آن را طوري به تصوير بکشد که از روي زمين قابل ديدن نيست .
به نقل از سایت مجله نجوم

هیچ نظری موجود نیست: