دوشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۶

آسمان و جلوه هاي نجوم آماتوري

حكايتهاي پس از برگزاري برنامه فوق مطمئنم كرد كه جماعتي ناشناس با حداقل دانش و آموخته نجومي مشغول جنگي براي كسب قدرت و شهرت در نجوم اروميه هستند. نوزادي كه هنوز متولد نشده! ترجيح مي دم از اين پس در همچين برنامه هاي عمومي و گروهي كمتر شركت كنم. علايق شخصي ام رو فقط پي بگيرم. حرف زياده. اگر نفسي بود براي آينده مي مونه.