یکشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۳

آب مروارید و ستاره شناسها

یکی از موضوعاتی که هر ستاره شناس آماتوری باید به آن توجه کند، رسیدگی و مراقبت از چشمهایش است. تنها سرمایه ای که هرگز نمی توان آنرا جایگزین کرد چشم غیر مسلح است. بخشی از این مراقبتها مربوط به کوتاه مدت است و بخشی را باید برای بلندمدت طراحی کرد. یکی از این موارد بلند مدت آب مروارید است. هرچند با توجه به سن جامعه آماتور ایران شاید هنوز صحبت از آب مروارید زود باشد، اما آگاهی از این موضوع و سعی در پیشگیری از آن برای همه مفید است. مقاله حاضر ترجمه از اسکای اند تلسکوپ سپتامبر 2014 است.