شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۳

تقویم رخدادهای نجومی سال 1394

برای اکثر منجمهایی که منابع کافی برای مطلع شدن از رخدادهای نجومی پیش رو ندارد، وجود تقویمی که از این رخدادها مطلعشان کند بسیار مفید است. با استفاده از این تقویم می توانند از روزهای قبل برای رصد و ثبت رخدادها برنامه ریزی کنند.
هرساله تقویمهای متعددی برای پیش بینی این وقایع منتشر می شوند. این تقویم نیز برای طول و عرض جغرافیایی شهر ارومیه محاسبه شده هرچند برای اکثر وقایع، برای دیگر شهرها هم با دقت کافی پاسخگوست. از اینجا دانلود کنید.