جمعه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۴

دورترين انفجار کيهانی رديابی شد.(به نقل از سایت فارسی بی بی سی)

منجمان دورترين انفجار کيهانی ثبت شده تا به امروز را که با انتشار اشعه های گاما همراه است و از حاشيه جهان قابل رؤيت می آيد مشاهده کرده اند.
انفجارهای اشعه گاما، آذرخش های فضايی حاوی تشعشعات بسيار قوی انرژی هستند و وقوع آنها غيرقابل پيش بينی است.(ادامه خبر)

هیچ نظری موجود نیست: