چهارشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۴

در آسمان فردا،31/6/1384

پنجشنبه 31/6/1384 ،3:30 : مشتری در 3 درجه شمالی سماک اعزل.
پنجشنبه 31/6/1384 ،11:30 : مریخ در 6 درجه ای جنوب ماه
پنجشنبه 31/6/1384 ،21:30 : ماه در 0.3 درجه ای جنوب خوشه باز M45.

هیچ نظری موجود نیست: