سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۴

نامه

اگر نامه ای مینویسی به باران
سلام مرا نیز بنویس
اگر نامه ای مینویسی به خورشید
سلام مرا نیز بنویس
سلام مرا از دل کاهگل با باران
سلام مرا در شب سرد نومید
اگر نامه ای مینویسی به دریا
سلام مرا نیز بنویس
سلام مرا با اگرها ایا
به مرغان صحرا در ان جستجوها
سلام مرا نیز بنویس
اگر نامه ای مینویسی
سلام پر از شوق بر باد دادن ارزوه

هیچ نظری موجود نیست: