سه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۴

در آسمان فردا، 25/3/1384

چهارشنبه 25/3/1384 ، 5:52 : تربیع اول ماه.
چهارشنبه 25/3/1384، 19:03 عبور سایه های یو وگانیمد از روی مشتری.

هیچ نظری موجود نیست: