دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،24/3/1384

سه شنبه 24/3/1384 ،6:13 : یو ،اروپا و کالیستو با 27 دقیقه قوسی در فاصله مساوی از محور مشتری قرار دارند.
سه شنبه 24/3/1384 ،7:30 : پلوتو(قدر 13.8) در مقابله.
سه شنبه 24/3/1384 : عطارد در بیشترین طول خورشید مرکزی شمالی.
سه شنبه 24/3/1384 : زهره در حضیض.
سه شنبه 24/3/1384 : زودترین طلوع خورشید در طول سال برای نیمکره شمالی.

هیچ نظری موجود نیست: