دوشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،6/2/1384

سه شنبه 6/2/1384 ،20:30 : ماه در 1 درجه ای جنوب مشتری.
سه شنبه 6/2/1384 ،21:30 : عطارد (قدر 4/0) در بیشترین کشیدگی غربی ، 27 درجه.

هیچ نظری موجود نیست: