جمعه، آذر ۰۲، ۱۳۹۷

رویدادهای نجومی آذرماه ۱۳۹۷


جمعه 2 آذر :
همنشینی ماه و خوشه پروین : ماه در فاصله 9.1 درجه¬ای خوشه پروین. خوشه پروین در صورت فلکی ثور قرار دارد.
ماه بدر : ساعت 09:10 ماه در حالت بدر و زمین بین ماه و خورشید خواهد بود. ماه تمام شب در آسمان است. ماه در این شب در صورت فلکی ثور قرار دارد.

شنبه 3 آذر:
مقارنه ماه و ستاره دبران : ساعت 00:39 این دو با جدایی 1.3 درجه در مقارنه قرار می گیرند. دبران درخشانترین ستاره صورت فلکی ثور است.
سیاره مشتری در بیشترین فاصله از زمین : ساعت 07:16 مشتری در فاصله 949.57 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد.

دوشنبه 5 آذر:
مقارنه خورشید و مشتری : مقارنه این دو با فاصله 0.7 درجه ساعت 13:56 رخ می¬دهد که قابل مشاهد نیست.
حداقل فاصله ماه از زمین : ساعت 15:10 ماه در فاصله 366467 کیلومتری زمین قرار دارد.

سه شنبه 6 آذر:
عطارد در کمترین فاصله از زمین : عطارد ساعت 03:01 به حداقل فاصله از زمین یعنی 101.46 میلیون کیلومتر می¬رسد.
مقارنه داخلی عطارد : ساعت 12:38 عطارد در وضعیت مقارنه داخلی (مابین زمین و خورشید) قرار می گیرد. این رخداد با چشم قابل مشاهده نیست و جدایی زاویه¬ای خورشید و عطارد 0.9 درجه است.
مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل : ساعت 23:02 ماه در فاصله 0.9 درجه خوشه کندوی عسل قرار می¬گیرد. ساعتی قبل و بعد از این زمان نیز این دو در فاصله نزدیکی از یکدیگر قابل مشاهده¬اند.

چهارشنبه 7 آذر:
مریخ در بهترین وضعیت مشاهده عصرگاهی : مریخ با قدر 0.1- در وضعیت بسیار مناسبی برای رصد شامگاهی قرار دارد.

پنجشنبه 8 آذر:
عطارد در کمترین فاصله از خورشید : عطارد ساعت 12:16 به نزدیکترین فاصله از خورشید یعنی 46 میلیون کیلومتر می¬رسد.
مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد : ساعت 14:06 این دو به فاصله 1.5 درجه از یکدیگر می¬رسند. از آنجایی که در این زمان هیچکدام از آسمان ایران قابل رویت نیستند می¬توان آنها را در ساعت 06:36 صبح پنجشنبه وقتی در فاصله 4.8 درجه هستند مشاهده کرد.

جمعه 9 آذر:
تربیع آخر ماه : ساعت 03:50 ماه به تربیع آخر می¬رسد و از حدود نیمه شب در آسمان ظاهر می¬شود.
زهره در حداکثر درخشندگی : ساعت 05:46 زهره به حداکثر درخشندگی می¬رسد و با قدر 4.7- می¬درخشد. از آنجایی که خورشید ساعت 07:24 طلوع خواهد کرد فرصت بسیار مناسبی برای مشاهده و عکاسی از زهره خواهد بود. در فاصله 5.5 درجه از زهره ستاره سماک اعزل با قدر 1 می¬درخشد.
دوشنبه 12 آذر:
مقارنه ماه و سماک اعزل : ساعت 06:19 این دو در فاصله 7.3 درجه ای قرار دارند. از آنجایی که خورشید بیش از یک ساعت دیگر طلوع خواهد کرد، فرصت کافی برای مشاهده یا عکاسی از ماه و سماک اعزل وجود دارد. سماک اعزل درخشانترین ستاره صورت فلکی سنبله است.
مقارنه ماه و زهره : ساعت 22:03 این دو به فاصله 3.2 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. فردا صبح ساعت 04:33 صبح کمی قبل از طلوع خورشید می¬توان آنها را در فاصله 4.3 درجه دید.


پنجشنبه 16 آذر:
زودترین غروب خورشید : امروز خورشید ساعت 17:11 غروب خواهد کرد و زودترین لحظه غروب در طول سال را رقم خواهد زد.

جمعه 16 آذر:
مقارنه مریخ و نپتون : ساعت 18:09 این دو سیاره به فاصله 0.02 دقیقه کمانی از یکدیگر می¬رسند. مقارنه ای بسیار نزدیک که از همه ایران می¬توان آنرا رصد کرد. مریخ از قدر 0.1 و نپتون از قدر 7.9 می¬درخشد. چون حد قدری که چشم غیر مسلح انسان می-تواند ببیند 6 است، بنابراین برای دیدن نپتون در کنار مریخ حداقل به تلسکوپی کوچک یا دوربین دوچشمی نیاز خواهید داشت. این دو از لحظه غروب خورشید و گرگ و میش شدن آسمان تا کمی قبل از نیمه شب که غروب کنند، قابل رویت هستند.

یکشنبه 18 آذر:
مقارنه ماه و زحل : این دو در ساعت 07:25 در فاصله 0.7 درجه از یکدیگر قرار دارند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. ساعت 17:55 می¬توان آنها را با جدایی 4 درجه مشاهده کرد.

چهارشنبه 21 آذر:
ماه در بیشترین فاصله از زمین : ماه در فاصله 405242 کیلومتری زمین.

جمعه 23 آذر:
مقارنه ماه و نپتون : ساعت 17:41 ماه و نپتون به فاصله 3.7 درجه می¬رسند. تا نیمه شب که ماه در آسمان حضور دارد میتوان مقارنه را مشاهده کرد. برای دیدن نپتون تلسکوپی کوچک یا دوربین دوچشمی نیاز است.
اوج بارش شهابی جوزایی : این بارش شهابی یکی از پرشهابترین بارشهای سال است و در شرایط مناسب تا ساعتی 120 شهاب را می¬توان در اوج این بارش مشاهده کرد. برای اینکه هیچ احتمالی را برای دیدن شهابهای این بارش از دست ندهید بهتر است هم شب جمعه و هم شب شنبه به تماشای آسمان بروید.

شنبه 24 آذر:
مقارنه ماه و مریخ : ساعت 03:51 این دو به فاصله 3.9 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. ساعت 23:31 روز قبل کمی قبل از نیمه شب می¬توان آنها را در فاصله 5.2 درجه دید.
حداکثر کشیدگی غربی عطارد : عطارد به حداکثر فاصله زاویه ای با خورشید می¬رسد. این جدایی زاویه¬ای در این روز 21.3 درجه خواهد بود. به همین دلیل این روز بهترین زمان برای دیدن این سیاره است و افراد سحرخیز می¬توانند ساعتی قبل از طلوع خورشید عطارد را در افق شرقی مشاهده کنند.
تربیع اول ماه : ساعت 15:20 ماه به تریبع اول می¬رسد و پس از غروب تا حوالی نیمه شب در آسمان است.

پنجشنبه 29 آذر:
عطارد در حداکثر درخشندگی : ساعت 20:26 عطارد به حداکثر درخشندگی می¬رسد و از قدر 0.4- می¬درخشد. سحرگاه پنجشنبه یا جمعه که نزدیکترین زمان حضور این سیاره در آسمان نسبت به ساعت گفته شده است می¬توان آنرا به راحتی ساعتی قبل از طلوع خورشید در آسمان دید.

جمعه 30 آذر:
مقارنه ماه و دبران : ساعت 11:04 این دو به فاصله 0.8 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. ساعت 05:24 صبح جمعه کمی قبل از طلوع خورشید می¬توان آنها را در فاصله 4.1 درجه دید.
مقارنه مشتری و عطارد : ساعت 18:13 این دو سیاره به فاصله 0.9 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام از دو سیاره در آسمان نیستند. ساعت 07:03 صبح جمعه کمی قبل از طلوع خورشید می¬توان آنها را در فاصله 1.1 درجه دید.


استخراج از علی آزادگان

هیچ نظری موجود نیست: