شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۹

مریخ و مردم

دیشب از گوشه کنار مملکت پیام کوتاه می رسید که مریخ کنار ماهه، بدوید که از دست ندهید. عده ای هم که به قضیه با شک بیشتری نگاه می کردند در پیامکهایشان می پرسیدند آیا این قضیه صحت دارد؟
ماجرا از این قرار است که مریخ در مداری بیضوی به دور خورشید می گردد، و البته همینطور زمین. هر دو هنگام چرخششان زمانی دور می شوند از خورشید و زمانی نزدیک می شوند. همچنین فاصله دو سیاره از یکدیگر نیز وابسته محلشان در مدارهایشان است.
بی شک زمانی که زمین در اوج مدارش و مریخ در حضیض باشد، به نزدیکترین فاصله ممکن از همدیگر می رسند.

واضح و مبرهن است که هرگز مریخ از نقطه کوچک و  کم نوری بزرگتر نمی شود

حکایت دیشب که داستان دیگری بود. جرم درخشان کنار ماه، سیاره مشتری بود. مریخ هم ساعتها بود که غروب کرده بود. در واقع اگر می خواهید این شبها مریخ را ببینید کمی بعد از غروب خورشید به افق غربی نگاه کنید. جرم بسیار پرنور و درخشانی می بینید که سیاره زیبای زهره است. نزدیکی های زهره را با دقت نگاه کنید تا مریخ کم فروغ را بیابید.


منظره جنوبی آسمان ساعت یک صبح شش مرداد 89