دوشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۶

گر به تو افتدم نظر
چهره به چهره رو برو
شرح دهم غم تو را
نکته به نکته مو به مو
ساقي باقي از وفا
باده بده صبو صبو
مطرب خوش نواي را
تازه به تازه گو بگو
در پي ديدن رخت
همچو صبا فتاده ام
خانه به خانه در بدر
کوچه به کوچه کو به کو
ميرود از فراق تو
خون دل از دو ديده ام
دجله دجله يم به يم
چشمه به چشمه جو به جو (قرة العين)
تولدت مبارك

هیچ نظری موجود نیست: