دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۴

اگر

اگر می دانی در این جهان کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت تغییر می کند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد، مهم نیست که او مال تو باشد. مهم این است که فقط باشد، زندگی کند، لذت ببرد و نفس بکشد.
ارسال یک نظر